Kolh Ferenc ev. (székhely: 2431 Perkáta Bartók Béla utca 9.) .; adószám: 55515559-1-27; a továbbiakban: “Kolh Ferenc”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: “Infotv.”) meghatározott érintett tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Kolh Ferenc ev. minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul (beleértve a webshopot is). A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Kolh Ferenc fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

2.Általános fogalmak

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

természetes személy: Élő ember, aki a személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet.
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható).
ügyfél: az az Érintett, aki az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban áll.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés).
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
hozzájárulás: az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
tiltakozás: az Érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailen) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az adatkezelőnél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológia jellegű feladatok (például táblázatba rendezés stb.) elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein).
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket.
sütik (cookie, web-beacon): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl(ok), ami(ke)t a weboldal hoz létre megnyitásakor, és a weboldal beállításainak információi kerülnek bele a fájlba. Amikor legközelebb meglátogatjuk az oldalt, a cookie alapján történik a beállítás. Emellett egyes sütik biztosítják a weboldal statisztikai adatait, valamint a személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítését. A süti nem “ördögtől való”, használata egyes funkciókhoz elengedhetetlen, míg más funkciók teszik az internetet szabaddá és élvezetessé.
profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják, és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni.
anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre.
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

További hivatkozott jogszabályok:
Grt: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
Szvmt: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
Szvf: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
3. A Kolh Ferenc adatkezelései
3.1. A honlap látogatása

A Kolh Ferenc  a https://www.coraggio.hu webshopjában a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A coraggio.hu sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. Sütiket használ például az alábbi információk rögzítésére: a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, a weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal eléréséhez használt böngésző típusa, az eléréshez használt számítógép földrajzi helye. A weboldal látogatóiról a coraggio.hu személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne. A Kolh Ferenc ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

3.2. Honlapon történő regisztráció

A Kolh Ferenc  webáruházában lehetőség van regisztrációra. Ehhez a regisztráló teljes nevét, telefonszámát, e-mailcímét, lakcímét, valamint egyes esetekben a számlázási adatokat szükséges megadni, ezeket a személyes adatokat kezeli a Kolh Ferenc ezzel a tevékenységgel összefüggésben.

Adatkezelés célja: a honlapokon történő regisztráció.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig (regisztráció törlése) tart.
3.3. Vásárlók adatainak kezelése

A Kolh Ferenc a vásárlók azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a vásárló és a Kolh Ferenc közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Kolh Ferenc közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3.4. Szállítók, üzleti partnerek adatainak kezelése

A Kolh Ferenc a szállítóinak, üzleti partnereinek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az ügyfél és a Kolh Ferenc közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Kolh Ferenc közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3.5. Direkt marketing

Amennyiben az érintett feliratkozik a Kolh Ferenc hírlevelére, a Kolh Ferenc saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással vagy a Kolh Ferencel megkötött szerződésben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Kolh Ferenc a szerződéses partnerei részére hírlevelet küldhet, vagy más eDM formában megkeresheti őket. Ezzel összefüggésben a partner nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét kezeli, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése. Az adatokat a Kolh Ferenc mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kér.

Adatkezelés célja: az adatkezelés célja a Kolh Ferenc által történő közvetlen üzletszerzés direkt marketing tevékenységen keresztül, ennek keretében az érintett tájékoztatása a Kolh Ferenc termékeiről és szolgáltatásairól.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Kolh Ferenc jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, vagy az hozzájárulása visszavonásáig tart.

3.6. Marketing és értékesítési célú adatkezelések

Szolgáltató telefonos, e-mailes rendelésleadás, tanácsadás és ajánlat adás lehetőségét kínálja a termékkörrel kapcsolatban az Érintett megkeresésére, vagy Érintettel szerződéses jogviszonyban álló (például pályázatíró, energetikai tanácsadó) cég megbízásából. Érintettnek lehetősége van visszahívás és/vagy ajánlat kérésére a weboldalakon. Kivitelező és nagykereskedelmi partnerei részére az Adatkezelő értékesítési és szakmai tréningeket rendez, melyek megszervezéséhez és lebonyolításához is személyes adatokat kezel. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: név, cím telefonszám, e-mail cím, rendezvény esetén kép videó és hangfelvétel.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő ismertségének növelése, új Ügyfelek toborzása, a meglévő Ügyfelekkel termékek megismertetése, nyeremények kézbesítése, értékesítési tevékenység ajánlatból, rendezvényszervezés
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], a Kolh Ferenc jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett, kivéve az Érintettel szerződéses jogviszonyban álló (például pályázatíró, energetikai tanácsadó) cég megbízásából felkeresett ügyfelek.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelméig, a hozzájárulása visszavonásáig, vagy a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint tart.

3.7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések

Az érintett által szóban, telefonon, e-mailben, postai úton, valamint személyesen tett panaszbejelentés rögzítése, iktatása, panaszos tájékoztatása a panasz nyilvántartásba vételéről, aktuálisan vezetett riport a nyitott panaszbejelentésekről, válaszlevél előkészítése és megküldése a panaszos részére, papír alapon benyújtott panaszok, panaszjegyzőkönyv, kapcsolódó levelezés, illetve dokumentumok és válaszok tárolása céljából adatot kezelünk. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, ügyfél belső azonosító száma, szerződésszáma, rendelési száma, számla sorszáma, egyéb bizonylat (például garanciajegy) száma, a panasz mibenléte, panasz belső nyilvántartási száma.

Adatkezelés célja: a vevői panaszok gyors megoldása, feldolgozása.
Adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
Adatok forrása: közvetlenül a panaszt benyújtó Érintettől felvett, vagy szerződéses jogviszony alapján kapott tájékoztatás (például szakszervíz jelentési kötelezettsége)
Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott idő.
4. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a Kolh Ferencnél a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve Kolh Ferenc részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Kolh Ferenc által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Kolh Ferenc az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

5. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy az értintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet Kolh Ferenc, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Infotv. kötelezővé teszi.

6. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Kolh Ferenctól, hogy a Kolh Ferenc tájékoztassa:

6.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

A Kolh Ferenc értesíti az Érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az Érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról ha van (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Kolh Ferenc az érintett kérelmét legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. A Kolh Ferenc az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Kolh Ferenc jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatáskérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől, vagy megtagadhatja az adatszolgáltatást. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a Kolh Ferenc módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Kolh Ferenc ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Kolh Ferenc az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Kolh Ferenc abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Kolh Ferenc rendelkezésére, vagy
az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
6.3. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a Kolh Ferenctól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a Kolh Ferenc abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Kolh Ferencot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Kolh Ferencnak, úgy a Kolh Ferenc az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

6.4. A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Kolh Ferenc zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Kolh Ferenc jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Kolh Ferenc ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Kolh Ferenc tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

z érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Kolh Ferenc korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Kolh Ferenc, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

ha az érintett vitatja a Kolh Ferenc, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Kolh Ferenc rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Kolh Ferenc az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Kolh Ferenc az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Kolh Ferenctől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Kolh Ferenc tájékoztatja ezen címzettekről.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Kolh Ferenc nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

az adatkezelést a Kolh Ferenc részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
az adatkezelés a Kolh Ferenc jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben az érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az érintett adatait a Kolh Ferenc ezen célból tovább nem kezelheti.

6.7. A jogorvoslathoz való jog
ársasággal történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Kolh Ferencnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az 1. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Kolh Ferencgal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf. 5

Telefon:
+36 1 391 1400

Telefax:
+36 1 391 1410

E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:
https://www.naih.hu

A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A Kolh Ferencel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.z érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

6.8. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kezdeményezheti az Adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

7. Egyéb tájékoztatások
7.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

7.2. A kamerafelvételekre vonatkozó külön rendelkezések
Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen az érintettel összefüggésben. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel. A Kolh Ferenc a kérelmet 25 (huszonöt) napon belül teljesíti.

Zároláshoz való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék (zárolás). A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, és a zárolást milyen okból kéri. A zárolással egyidejűleg célszerű a szükséges hatósági, bírósági eljárást is megindítania az érintettnek, mivel a felvételeket a Kolh Ferenc kizárólag hatósági, bírósági megkeresésre adja ki.

Betekintéshez való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, illetve a felvételbe melyik napon kíván betekinteni. A betekintésre a Kolh Ferenc munkanapokon hétfőtől péntekig, 9-15 óra között tud lehetőséget biztosítani.

8. Sütik (cookie) használata – süti tájékoztató

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók (adatfeldolgozók, Google, Facebook és HotJar) a testre szabott kiszolgálás és az adatok védelme érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amikor Ön meglátogatja a Coraggio . valamely oldalát, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket a Coraggio . különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.

A technológia elterjedt, minden weboldal használ ilyeneket, különböző mértékben. Statisztikai adatok nélkül nem tudnánk, hogy milyen termékkört keresnek a vásárlóink, illetve a weboldalunk tartalmaz-e olyan hibákat, logikátlan vagy rosszul működő funkciókat, aminek a javításával a honlapunk jobban ki tudja elégíteni a felhasználó igényeit